Skip to main content

Frans Schartau

Ombyggnad och Vårdprogram

Frans Schartau

Frans Schartau Handelsinstitut uppförde en ny byggnad för sin verksamhet 1915. Den äldre skolan som är belägen strax intill på Fjällgatan hade blivit för liten. Den nya skolan placerades högt upp på Stigbergsgatan och kom att bli en mycket imponerande syn från den omkringliggande staden. Arkitekten var Knut Nordenskiöld som mest ritade kyrkor, vilket kan avläsas i utformningen av den stora aulan. Hög ambitionsnivå präglade den nationalromantiska arkitekturen med gedigna material och vackert dekormåleri. Sedan skolan uppfördes har undervisning bedrivits i lokalerna och under många år låg Frans Schartaus gymnasium här. Sedan ett antal år har skolan varit tomställd och har nu iordningställts för en ny gymnasieskola. Det har inneburit en fullständig renovering och i vissa delar ombyggnad av hela byggnaden. Enligt moderna krav på skollokaler har ny ventilation installerats, elen bytts ut, stammar dragits om, brandskyddet uppdaterats och en ny hiss tillkommit för tillgängligheten m.m. Ursprungliga delar har tagits tillvara och renoverats, fasaden har återigen slammats som den var från början och dekormåleriet av Filip Månsson har konserverats. Stockholms stadsmuseums kulturhistoriska klassificering av fastigheten är grön.

Reichmann Antikvarier har i samband med ombyggnaden av f d Frans Schartaus handelsinstitut även upprättat ett vårdprogram för huset, vilket ska fungera som kunskapsunderlag och som praktiska anvisningar gällande skötsel och kommande underhållsinsatser.

Huvudingången mot öster.

Trapphallen på tredje våningen med bl a konserverade takmålningar. Foto: Mattias Södermark 2018.

Aulan på skolans tredje våning.

Se fler av våra projekt här.