I verksamheten ingår upprättande av samtliga förekommande handlingar inom kulturmiljösektorn med analyser, dokumentationer av olika slag, vårdprogram och utredningar m. m. Antikvarisk medverkan enligt Kulturmiljölagen och sakkunnig avseende kulturvärden enligt Plan och bygglagen (PBL beskrivet i förordningen BFS 2011:15 KUL2) samt Miljöbalken utgör centrala lagrum som styr verksamheten.

Detaljplanarbete

I stadsmiljöer finns ofta komplicerade förhållanden där befintliga byggnadsmiljöer och parker påverkas genom förtätning och kompletteringar av olika slag. Genom att studera och analysera miljön utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv upprättas beslutsunderlag för handläggare och tjänstemän. Kulturmiljöanalyser och Kulturhistoriska konsekvensanalyser utgör exempel på handlingar som produceras i detta sammanhang.

Ombyggnad av kulturhistoriskt värdefulla byggnader

En god kunskap om byggnaden historia och kulturvärden är avgörande för att på rätt sätt kunna ta tillvara de kvaliteter som finns och för att gällande lagstiftning ska kunna följas. Genom att utföra kulturhistoriska förundersökningar säkerställs detta . Inför en planerad ombyggnad sker detta med fördel som underlag för projektgruppens arbete. Vanligtvis kallas denna handling för Antikvarisk förundersökning och i denna presenteras byggnadens historia, dokumenteras med foton och kulturvärden analyseras. Till projektet knyts även en certifierad konsult som sakkunnig avseende kulturvärden, som följer projektet från planering till färdigställd ombyggnad.

Byggnadsminnen och kyrkor

Statens skydd för Sveriges mest betydelsefulla byggnader kräver medverkan av sakkunnig konsult när en ändring ska utföras. Länsstyrelsen beslutar om antikvarisk medverkan så att dokumentation sker och rätt åtgärder genomförs. Kulturhistoriska utredningar och dokumentationer kan också behöva utföras för att skapa beslutsunderlag för länsstyrelsens arbete.

Statliga bidrag

Vid åtgärder på statligt skyddade byggnader och likvärdiga, finns möjligheter att erhålla ekonomisk kompensation för de merkostnader ett historiskt riktigt utförande kan medföra. Underlag för beräkningar och ifyllande av ansökan utförs på uppdrag. Svenska kyrkan fördelar kyrkobyggnadsbidrag och byggnadsantikvarisk ersättning, där också utredningar kan behöva utföras som underlag för ansökan. Vid beviljad ersättning anlitas därefter konsult som antikvarisk medverkan under projektets genomförande.