Skip to main content

Våra tjänster

I verksamheten ingår upprättande av samtliga förekommande handlingar inom kulturmiljösektorn med analyser, dokumentationer av olika slag, vårdprogram och utredningar m. m. Antikvarisk medverkan enligt Kulturmiljölagen och sakkunnig avseende kulturvärden enligt Plan och bygglagen (PBL beskrivet i förordningen BFS 2011:15 KUL2) samt Miljöbalken utgör centrala lagrum som styr verksamheten.

Detaljplanarbete

I stadsmiljöer finns oIika komplicerade förhållanden där befintliga byggnadsmiljöer och parker påverkas genom förtätning och kompletteringar av olika slag. Genom att studera och analysera miljön utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv upprättas beslutsunderlag för kommunens tjänstemän. Kulturmiljöanalyser och konsekvensanalyser av detaljplaneförslag utgör exempel på handlingar som produceras i detta sammanhang.

Ombyggnad

God kunskap om byggnadens kulturvärden är avgörande för att gällande lagstiftning ska kunna följas. Det generella varsamhetskravet och förvanskningsförbudet (för särskilt värdefulla byggnader) ska beaktas i varje ombyggnadsprojekt. Genom att göra en antikvarisk förundersökning och medverka i projektet som sakkunnig kulturvärden (KUL) säkerställs detta. Ju tidigare en sakkunnig kopplas in i projektet desto lättare och smidigare blir projektgruppens arbete.

Byggnadsminnen och kyrkor

Statens skydd för Sveriges kulturarv kräver medverkan av sakkunnig konsult när ändringar och underhåll ska utföras. Länsstyrelsen beslutar om antikvarisk medverkan för ändringar av kyrkor och privatägda byggnadsminnen så att dokumentation sker och åtgärder genomförs enligt besluten. Kulturhistoriska utredningar och dokumentationer kan också behöva utföras inför en planerad ändring, för att skapa beslutsunderlag för länsstyrelsens arbete.

Förvaltning (vård och underhåll)

Vårdprogram produceras som kunskapsunderlag för förvaltning och skötsel av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Vårdprogram underlättar i hög grad ägandet och förvaltningen genom att tydligt ange vad i en byggnad eller miljö som är av kulturhistoriskt värde och hur man ska gå till väga för att underhålla och bevara dessa värden. Innehållet tas fram i samråd med andra specialister och kan t.ex. innehålla exakta kulörer eller recept på kalkfärg för fasader. Här kan även finnas förslag på ändringar som kan förstärka kulturvärdet eller förtydliga ett värdefullt karaktärsdrag.

Bidrag till kulturfastigheter

Vid åtgärder på byggnadsminnen och likvärdiga, finns möjligheter att erhålla statligt stöd för de merkostnader ett historiskt riktigt utförande kan medföra. Att formulera ansökningar för sådana bidrag och hjälpa till i kontakten med länsstyrelsen utförs på uppdrag. Kostnadskalkyler tas fram i samråd med entreprenörer. Vid beviljad ersättning krävs antikvarisk medverkan under projektets genomförande och en slutrapport lämnas in med dokumentation av utfört arbete.