Skip to main content

KTH Kemi

Ombyggnad

KTH 43:15 Kemi
Norra Djurgården 1:49

Kemibyggnaden på Kungliga tekniska högskolan, KTH, i Stockholm uppfördes mellan 1917–1921 efter ritningar av Erik Lallerstedt. Byggnaden ingår i KTH:s ursprungliga anläggning och är tillsammans med fem andra byggnader skyddad som enskilt byggnadsminne enligt kulturmiljölagen. Från början omfattade Kemibyggnaden fem från varandra avgränsade institutioner och den ansågs höra till de största och bästa i Europa; en nyhet var bland annat lokaler för experiment i halv skala. Med ämnets snabba utveckling har byggnaden genomgått flera genomgripande ombyggnader och rumsindelningen bakom den välbevarade exteriören har ändrats flera gånger.

I samband med ett nytt forskningsprojekt, 2MILab (Molecules and Materials at Interfaces Laboratory), flyttar centrumbildningen och forskningsavdelningen Yt- och korrosionsvetenskap in i den västra flygeln. Ombyggnaden innebär att befintliga kontor och laboratorier renoveras och uppgraderas för att möta dagens krav på arbetsmiljö. Fastighetsägaren Akademiska hus driver projektet som startade 2018 och den sista byggetappen beräknas vara klar vid årsskiftet 2023/2024. Reichmann Antikvarier har under ombyggnaden haft rollen som antikvarisk medverkan enligt KML och sakkunnig kontroll av kulturvärden enligt PBL.

Idag utgör Hus 43:15 tyngdpunkten i den grupp om sammanlagt sju byggnader som innehåller kemiämnena. Parallellt med ombyggnaden pågår ett fönsterrenoveringsprojekt. Byggnadens fönster är ursprungliga småspröjsade träfönster, som renoveras i etapper med start under 2019.

Laboratoriemiljöerna anpassas till kraven vad gäller vibrationer, temperatur och luftkvalitet. Kravet på vibrationskänsliga instrument i vissa av laboratorierummen har inneburit att golven under instrumenten har frilagts från resten av byggnaden.

Byggnadens mittdel har alltid varit uppbyggd kring en korridor, något som blev vanligare under 1920-talet i alla typer av skolor - ett medel att ekonomisera byggena. Korridorerna är breda med välvda tak och ådringsmålade snickerier. Centralt i huskroppen ligger ett väl tilltaget dagsljusbelyst trapphus.