Skip to main content

KTH

Borggården med terrasseringar och ursprunglig belysning.

Ombyggnad och Vårdprogram

KTH

Huvudbyggnaden vid Kungliga tekniska högskolan uppfördes 1913–1917, ritad av Erik Lallerstedt (wiki), en av dåtidens mest namnkunniga arkitekter. Satsningen på och intresset för den nya högskolan var stort i hela landet och med ekonomiska medel både från staten och privata donatorer uppfördes byggnaden som blev en för tiden modern och teknologiskt avancerad högskolebyggnad. Huvudbyggnaden förklarades som statligt byggnadsminne redan 1935 och övergick till enskilt byggnadsminne 1996. Högskolans exteriör med mörka tegelfasader bevarar sin ursprungliga karaktär med ett arkitektoniskt uttryck typiskt för tiden med tydliga medeltida referenser och inslag av nationalromantik. Dess invändiga miljö samspelar med fasaderna genom att vara noggrant gestaltad med få men gedigna material. En genomgripande restaurering och ombyggnad genomfördes under mitten av 1990-talet. Denna renovering samspelar med och kompletterar den ursprungliga arkitekturen och planlösningen på ett ovanligt lyckat sätt.

Under 2017–18 har ett vårdprogram utarbetats för huvudbyggnaden. Ett övergripande mål är att huset ska utvecklas och förvaltas så att dess kulturhistoriska värden bevaras och förstärks med hjälp av den information som kan hämtas i vårdprogrammet. Vårdprogrammet ska fungera som ett styrdokument och ligga till grund för de beslut som tas i fråga om utveckling av byggnadens funktioner såväl som dagligt underhåll och ombyggnadsprojekt.

Hör gärna av dig till oss om du vill beställa vårdprogrammet.

F.d. innergård ombyggd till ljusgård.

Trapphall med ursprunglig belysning och takmålningar av Hilding Linnqvist.

Borggården med terrasseringar och ursprunglig belysning.

Se fler av våra projekt här.