Skip to main content

Länna Kyrka

Vård och underhåll

Länna Kyrka, Norrtälje

Länna kyrka ligger mycket naturskönt på en södervänd sluttning ner mot Länna kyrksjö. Kyrkan uppfördes redan på 1300-talet och fick en tillbyggnad med ett sidoställt vapenhus på 1400-talet. Murarna av gråsten frilades på 1800-talets slut och vittnar idag om forntidens murmästare och deras skicklighet. Kyrkan var dessförinnan putsad och hade även tidigare ett spånklätt tak. Idag är de branta takfallen klädda med skiffer. Takvalven är murade med dekorerade ribbor som tillkom under 1400-talet. I koret finns rester av väggmålningar från 1300-talet.
Reichmann antikvarier har under 2000-talet medverkat i flera projekt som berört kyrkan och dess underhåll. Under 2018 färdigställdes ett dräneringsprojekt av kyrkans norra delar och under 2019 har kyrkans samtliga invändiga ytor och föremål rengjorts av konservatorer.

Invändig konservering

Den invändiga konserveringen av Länna kyrka har sin uppkomst i mikrobiella angrepp som förekom generellt i kyrkan, både på fast och lös inredning såväl som på väggar och i takvalv. Omfattningen har berört hela kyrkan inklusive vapenhus (södra och västra) och sakristian.
Kyrkans samtliga ytor och inventarier har återställts till ett skick utan mikrobiella angrepp genom bl a rengöring och ommålning. Även retuschering, lagning och komplettering i olika omfattning har utförts samt ytterligare åtgärder såsom rengöring av takkronor och omklädning av altarring, knäfall och pallar.

Vy över långhuset mot koret vid påbörjat ställningsbygge.

Vy över långhuset efter avslutad renovering.

Nytt tyg på altarring, knäfall och pall i koret.

Se fler av våra projekt här.