Skip to main content

Linoljemagasinet

En ny byggnad har placerats friliggande innanför linoljemagasinets gamla murar.

Ombyggnad

F d Linoljemagasinet, Hotell Ruinen

Linoljemagasinet, Sicklaön 37:57, Nacka kommun
Detta projekt har varit en grannlaga uppgift! Byggnaden är skyddad i detaljplan genom bestämmelser som säger att huset inte får rivas och att fasaderna inte får förvanskas. Efter många och långa diskussioner blev lösningen till slut ett ”hus i huset” ” och det gamla linoljemagasinet har transformerats till 18 st hotellägenheter.
Linoljemagasinet utgjorde en del av den industrietablering som firman G Sommelius & Co genomförde 1887-88. Runt omkring magasinet fanns fabriksbyggnader för pressning av linet och framställning av mattor och dukar med linoljeinnehåll. Linoljelagret utgör nu en av få byggnader som kan vittna om den tidigare så intensiva industriverksamheten i området. Byggnaden hade ursprungligen mellanbjälklag av trä med kraftiga bjälkar och troligen ett enklare tak. Hur detta såg ut är dock inte känt och när projektet startade fanns bara ett tillfälligt plasttak. Byggnaden har aldrig varit uppvärmd och har fogad mur med sprängsten av granit och mellanliggande kilstenar, så kallade skol.

Projektet har inneburit att det f d linoljemagasinets murverk och bevarade smidesdetaljer lagats och kompletterats. En ny hotellbyggnad med har placerats friliggande innanför och ovanför murarna och en ny entré har ordnats på platsen för en äldre håltagning. Den tillagda byggnaden förhåller sig helt fristående i material och formspråk till det omkringliggande murverket.

Linoljemagasinet hade, innan projektet påbörjades, ett tillfälligt tak av plast.

Ursprungliga välvda öppningar har lagats och kompletterats och smidesluckorna har målats.

I sluttningen på murens västra sida fanns en håltagning som nu används som hotellets entré.

Se fler av våra projekt här.