Skip to main content

Ulva kvarn

Kulturmiljöutredning

Ulva kvarn

Vid ”Ulfva Wads ström”, ett gammalt vadställe där människor och djur till fots har kunde ta sig över Fyrisån, anlades under medeltiden ett flertal mindre skvaltkvarnar. Första skriftliga belägg på kvarndrift är ett köpebrev från 1329, och första karta över Ulva är från 1641 som visar fyra kvarnar benämnda som ”Ulfva Kvarnar”. Det var Uppsala Universitetet som vid denna tid tog över kvarnarna och ansvarade därefter för kvarndriften under nästan 300 år. 1759 uppfördes dagens ståtliga, vitkalkade kvarnbyggnad som rustades med sex par kvarnstenar, och som än idag dominerar landskapet på platsen. Ulva växte under 1800-talet till ett litet samhälle, och verksamheten kring Ulva lever vidare efter nedläggning av kvarndriften 1963 tack vare en grupp hantverkare och en aktiv besöksnäring under sommarhalvåret.

Reichmann Antikvarier har under 2023 tagit fram en kulturmiljöanalys över området som underlag till fastighetsägaren Uppsala Arenor och fastigheter inför en planerad utveckling av området.

Den sista mjölnaren fotograferad 1963 utanför kvarnbyggnaden sittandes på en kvarnsten. Foto från DigitaltMuseum/Upplandsmuseet.

Ulva år 1767. Vid denna tid fanns förutom den nya kvarnen från 1759 ett tegelbruk och sågverk. Gården Ulva norr om sågen var ett rusthåll och kvarnarrendatorns boställe. Karta från Lantmäteriets historiska kartor.

Platsen lever vidare och har idag höga natur- och kulturvärden. 2017 anlades en fisktrappa i anslutning till den före detta sågverkskanalen. Grunden från en sågbyggnad har iordningställts till en picknickplats.

Se fler av våra projekt här.